Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU reboots.pl

Serwis Internetowy reboots.pl prezentuje produkty, akcesoria oraz sposób działania urządzeń zapewniających regenerację, jak również sposób składania zamówień oraz zakupu produktów Reboots.

I. Postanowienia Ogólne

 1. Serwis internetowy reboots.pl prowadzony jest przez Michała Łogosz prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FunBad Promotion Michał Łogosz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,z siedzibą w Warszawie (03-984) przy ul. Pisarka4/11, NIP 774-2019-77-02, REGON 146590540 (dalej jako FunBad), adres poczty elektronicznej m.logosz@funbadpromotion.pl, numer telefonu: 600451441.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu Internetowego
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest FunBad. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 4. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym dokonywanie zapytań odnośnie produktów, kontakt przez formularz znajdujący się na stronie Serwisu oraz dokonywanie zamówień bądź zakupów jest dobrowolne.

 

II. Usługi Elektroniczne

 1. FunBad świadczy za pomocą serwisu internetowego nieodpłatną usługę prezentacji oraz zapoznania się z produktami i akcesoriami reboots, dokonania zamówień produktów i akcesoriów na zasadach określonych poniżej, kontaktowania się z FunBad.
 2. Prezentacja produktów w serwisie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty, a jedynie niezobowiązujący katalog dostępny w Internecie stanowiący zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Zamówienia bądź zapytania można składać poprzez kontakt z FunBad za pomocą:
 • poczty elektronicznej: m.logosz@funbadpromotion.pl;
 • poczty tradycyjnej: FunBad Promotion Michał Łogosz, ul. Pisarka 4/11, 03-984 Warszawa
 • telefonu: +48 600451441
 • jak również za pomocą formularza  znajdującego się na stronie.

 

III. Rękojmia i Gwarancja

 1. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w przepisach Kodeksu cywilnego. Mamy obowiązek dostarczać rzeczy wolne od wad. Informacje dotyczące ewentualnej dodatkowej gwarancji i jej szczegółowe warunki są zawsze dołączane do produktu.
 2. Reklamacje składać można za pomocą:
 •  poczty elektronicznej: m.logosz@funbadpromotion.pl;
 • poczty tradycyjnej: FunBad Promotion Michał Łogosz, ul. Pisarka 4/11, 03-984 Warszawa.
 1. Zaleca się podanie w opisie reklamacji m.in. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez FunBad.
 2. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi, o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na własny koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy bądź pod adres umówiony z FunBad. Zobowiązujemy się ustosunkować do każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 3. FunBad odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady.

 

IV. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Informujemy, że od 15 lutego 2016 r. istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, poniżej podajemy łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania FunBad do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie FunBad o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

 

V. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować FunBad o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).
 4. Proszę odesłać lub przekazać nam produkt, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo produkt przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zwracamy otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
 6. Zastrzegamy sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu.

 

VI Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy FunBad a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.